CMC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 23/04/2018, tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Đến tham dự chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có các vị đại biểu khách quý của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Công ty CIE1 các Quý vị Cổ đông khác.

Ông Nguyễn Minh Cương (trái) - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

Ông Tạ Đình Lân - Chủ tịch HĐQT Công ty CIE1

Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng phòng HCTH thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông

Toàn cảnh đại hội

Ông Hồ Tường Anh - Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty đọc Quy Chế Làm Việc

Ông Lê Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo Cáo Ban Giám Đốc

Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị

Bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày bản Báo cáo Ban kiểm soát

Bà Đinh Huyền Trang - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng đọc các Tờ trình

Đại hội nghe ông Nguyễn Minh Cương - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP phát biểu ý kiến đóng góp vào việc phát triển công tác sản xuất kinh doanh của Công ty

Đại hội diễn ra Tham luận với sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch

Ông Bùi Khắc Chu - Cổ đông của Công ty

Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của Cổ đông

Ông Nguyễn Anh Minh - Cổ đông của Công ty

Ông Lê Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành trả lời ý kiến của Cổ đông

Và một số hình ảnh khác

 

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG