Ban QLDA “PTNT Tổng hợp, Giảm nghèo tỉnh Phú Thọ”

1/ Công trình: Xây mới Tràn Măng 1 và Xuân 2 - xã Đồng Sơn, huyện Thanh Sơn

Giá trị: 0,860 tỷ đồng

Khởi công: 04/2005 - Hoàn thành: 08/2005

Địa điểm: Thanh Sơn - Phú Thọ

 

2/ Công trình: Hệ thống thuỷ lợi xã Lương Nha, Tam Thanh huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Giá trị: 1,867 tỷ đồng

Khởi công: 06/2006 - Hoàn thành: 11/2006

Địa điểm: Thanh Sơn - Phú Thọ

Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức