CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

TỜ TRÌNH VỀ QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH SXKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020

12:00 SA | 30/06/2020

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ SXKD 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2020

12:00 SA | 30/06/2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

12:00 SA | 30/06/2020

CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 15/06/2020

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 15/06/2020

GIẤY UỶ QUYỀN DỰ HỌP ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 15/06/2020