NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

12:00 SA | 10/05/2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

12:00 SA | 10/05/2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

12:00 SA | 19/04/2022

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

12:00 SA | 19/04/2022

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

12:00 SA | 19/04/2022

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG SX QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2022

12:00 SA | 19/04/2022

DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

12:00 SA | 19/04/2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021

12:00 SA | 19/04/2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

12:00 SA | 19/04/2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

12:00 SA | 19/04/2022