THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

12:00 SA | 03/08/2020

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

TỜ TRÌNH VỀ QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH SXKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020

12:00 SA | 30/06/2020

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ SXKD 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2020

12:00 SA | 30/06/2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

12:00 SA | 30/06/2020

CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 30/06/2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ 2020

12:00 SA | 15/06/2020